Selskabets mål og medlemmer

Selskabet for Arkitekturhistorie er stiftet i 1947 for at fremme forskningen i arkitekturens historie.

I 1947 optog man kun arkitekturhistorikere. Men på generalforsamlingen i 1978 blev formålsparagraf udvidet, så selskabets formål også blev at udbrede kendskabet til arkitektur. Samtidig blev medlemskriteriet ændret, så enhver, der har interessere for arkitektur, og som ønsker at støtte selskabets virksomhed, kan optages som medlem.

Selskabet vil dog fortsat lægge vægt på at fremme forskningen i især den ældre danske bygningskunst og formidle viden om forskningsresultater til medlemskredsen og til offentligheden. Dette sker gennem publicering af afhandlinger om arkitektur i selskabets årsskrift ARCHITECTURA, medlemmerne modtager gratis.

Selskabet arrangerer desuden udstillinger om arkitektur samt ture og møder for sine medlemmer, enten i form af foredrag eller udflugter til seværdige bygninger, både nye og gamle.

 

Styrelsen


Formand:
Cathrine Björk Vindheim, arkitekt maa (Valgt til 2023)

Næstformand:
Vibeke Andersson Møller, museumsinspektør, mag.art (Valgt til 2025)
 
Medlemmer af bestyrelsen:
Birte Skov, arkitekt maa (Valgt til 2023)
Lisa Marie Gerdes, arkitekt BA (Valgt til 2024)
Mette Maegaard Nielsen, arkitekt maa (Valgt til 2023)
Trine Neble, arkitekt maa (Valgt til 2023)
 
Suppleanter:
Kent Pedersen, arkitekt maa (Valgt til 2024)
Nan Dahlkild, Ph.d., mag.art. (Valgt til 2024)
 
Sekretær:
Mathias Skov Johansen
 
Kasserer:
Lisa Marie Gerdes, bestyrelsesmedlem

Vedtægter


1. Selskabets formål er at fremme forskningen af arkitekturens historie, at samle dens udøvere og at udbrede kendskabet til arkitekturen og dens historie.

​Selskabet arbejder ved udgivelsen af faglitterære arbejder, afholdelse af møder o.l. Det bør søge at koordinere sit arbejde med andre eksisterende sammenslutningers og institutioners.

2. I selskabet optages som medlemmer danske og andre nordiske statsborgere. Statsborgere fra andre lande kan efter bestyrelsens beslutning optages som korresponderende medlemmer.

 

3. Retningslinier for selskabets publikationsvirksomhed kan fastlægges ved generalforsamlingsbeslutning. Under styrelsens overledelse forestås den af en redaktør, valgt af styrelsen blandt de aktive medlemmer.
 
Publikationerne kan omfatte også ikke-medlemmers arbejder.
 
4. Hvert år afholdes et årsmøde med foredrag, udflugt e.l., eventuelt i tilknytning til den årlige generalforsamling. Andre møder afholdes efter styrelsens bestemmelse.
 
5. Højeste myndighed i selskabet har generalforsamlingen, kun den kan give eller ændre love, og dette kun når formuleret forslag herom har været meddelt i dagsordenen.
 
Vedtagelse sker – hvor andet ikke er bestemt i lovene – ved simpel stemmeflerhed, skriftlig afstemning foretages, hvis ordstyreren bestemmer det, eller mindst 5 deltagere kræver det.
 
Årlige generalforsamling afholdes i april. 
Den er altid beslutningsdygtig, når der til hvert medlem har været udsendt :
 
  1. Indvarsling, senest 4 uger før afholdelsen og mindst 2 uger første sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes på dagsordenen.
  2. Dagsorden, senest 6 dage før afholdelsen.
 
Særlig generalforsamling afholdes, når styrelsen finder det ønskeligt eller mindst 10 aktive medlemmer kræver det. Den er beslutningsdygtig, når deltagerantallet svarer til mindst 1/3 af de i Danmark bosatte aktive medlemmer. Indvarsling og dagsorden udsendes senest 2 uger for afholdelsen.
 
6. Styrelsen består af formanden og 4 medlemmer. 
Den vælges af den årlige generalforsamling, som tillige vælger 3 stedfortrædere, der ved forfald midlertidigt tiltræder styrelsen efter dennes særlige beslutning.

Formanden vælges for sig. Opnår ingen opstillet mindst halvdelen af de tilstedeværendes stemmer, søges dette tilvejebragt ved omvalg. 
De øvrige styrelsesmedlemmer og stedfortrædere vælges under eet. 
Valgene gælder for 3 år, genvalg kan finde sted, som regel kun 2 gange.
 
Styrelsen vælger selv sin næstformand. I øvrigt bestemmer styrelsen selv sin forretningsorden.
 
Styrelsen antager selskabets sekretær, der tillige fungerer som kasserer og forretningsfører og ikke behøver at være medlem af selskabet.
 
7. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
 
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskaber etc. revideres af en af styrelsen ansat statsautoriseret revisor, valgt for 1 år.
 
8. Udmeldelse kan kun ske til 1. januar med en måneds varsel.
 
Betales det årlige kontingent ikke til den fastsatte sidste frist fremsendes en opfordring om betaling. Er betaling ikke foretaget inden udsendelse af 
årsskriftet Architectura, som udsendes gratis til medlemmerne, tilbageholdes restancemedlemmets eksemplar indtil betaling er foretaget. Er betaling ikke foretaget inden følgende årsskifte slettes pågældende af medlemslisten.
 
9. Opløsning af selskabet kan kun finde sted, når et på generalforsamlingen 
vedtaget forslag derom vedtages ved urafstemning blandt de aktive medlemmer med 2/3 stemmeflerhed. Før opløsningen træder i kraft, skal en særlig generalforsamling træffe dispositioner m.h.t. selskabets aktiver m.m.
 
  • Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. oktober 1947. 
  • Ændringer vedtaget på en særlig generalforsamling den 26. januar 1978.
  • Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. april 2018.
  • Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 24. august 2021.