Årsberetning og -regnskab

2021

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2021

1. Valg af ordstyrer
Lars Bancroft blev valgt som ordstyrer. Lars Bancroft bekræftede at generalforsamling var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Året, der gik, kan der skrives meget om, men i forhold til Selskabet for Arkitekturhistories aktiviteter i 2020, kan der desværre ikke skrives meget.

Det lykkedes, at afholde en generalforsamling 24. august 2020, da covid-19-situationen og forsamlingsforbuddet tillod det. Generalforsamlingen blev afholdt i Islev Kirke, hvor cirka 40 medlemmer deltog. Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsesmedlem Vibeke Andersson Møller et oplæg om dansk arkitektur i 1960’erne.

Yderligere arrangementer, sommertur og fysiske oplæg blev der ingen af.
Til gengæld brugte bestyrelsen tid på at dykke ned i arkiverne, hvor vi fandt gamle oplæg af blandt andet Flemming Skude, Otto Käszner, Knud Holscher og Ulrik Plesner. Oplæggene er løbende blevet lagt op på vores hjemmeside, arkhist.dk, hvor de fortsat er tilgængelige. Arkivfilmene har, udover at underholde, inspireret os til igen at filme vores foredrag, så vi også fremover kan glædes ved dem. Det giver også mulighed for, at de kan opleves af vores medlemmer rundt om i landet, som ikke altid har mulighed for at deltage ved arrangementerne. Vi er i færd med at undersøge muligheder ifm. optageudstyr.

Vores dygtige redaktører Jørgen Hegner Christiansen og Dorthe Bendtsen har endnu engang udgivet en udgave af Architectura, nummer 42. Årsskriftet består af en række enkeltstående artikler, som spænder vidt fra Harsdorffs Tapet overkubismen som “aand og mode”,  den danske klassicisme i hertugdømmerne Slesvig og Holsten og dansk nyklassicisme til huset med de tre liv.

Formanden fremsatte, på vegne af styrelsen, mindeord om Hans Munk Hansen og Johan Fogh.

3. Fremlæggelse af årsregnskab
Ingen indvendinger og årsregnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse ad kontingent for 2022 (v. formand, Cathrine Bjørk Vindheim)
Kontingent foreslås uændret, dog med den lille præcisering.

Studerende 225 kr./årligt
Medlemskab for én person 325 kr./årligt
Medlemskab for én person + én ekstra person 425 kr./årligt (ændring, i stedet for husstand kan man vælge en ven/søster/anden person uden for husstanden og dele medlemskabet med)

Virksomhedsmedlemsskab 825 kr./årligt

Antal medlemmer aktuelt: 282 medlemmer

5. Valg til Styrelsen
Kent Pedersen og Nan Dahlkild var på valg som suppleanter. Begge genopstillede og blev valgt.
Vores kasserer Lisa Marie Gerdes opstillede som bestyrelsesmedlem til vakant plads. Lisa Marie Gerdes blev valgt ind i styrelsen.

6. Valg af revisorer
Vedtægtsmæssigt afgår revisorerne hvert år, men kan genvælges.
BDO blev genvalgt.

7. Forslag til behandling

7.1) Valg af revision efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, udvidet gennemgang.
Årsagen hertil er, at vi ønsker at reducere udgifterne ifm. revision, da den nuværende aftale er lidt over mål i forhold til hvad der er krav til for en forening som vores. Forslaget blev vedtaget.

7.2) Bilagskontrollant-funktionen udgår. Interne revisorer er ikke lovmæssigt nødvendige, nu da vi har en statsautoriseret revisor. Årsagen hertil er, ligeledes at vi ønsker at reducere ressourceforbruget ifm. revision. Vi har været så heldige at vores trofaste medlemmer Uffe Holm og Lars Halkjær har villet varetage denne funktion i en del år efterhånden, men det er slet ikke nødvendigt at bruge kræfter herpå, så længe vi har en statsautoriseret revisor. Forslaget blev vedtaget. Tak til Uffe og Lars for den store indsats.

8. Eventuelt
Afsløring af næste tur, som går til Dronningens Ventesale på Hovedbanegården. Nærmere info følger.
Formanden oplyser, at det er lykkedes at få et register for alle tidligere udgaver af Architectura lagt på på hjemmesiden. Registreret er 236 sider langt og styrelsen håber, at I vil få glæde af det.
 

Generalforsamlingen officielt afsluttet og aftenens oplægsholder, Patrick Kragelund, fortalte om facaden på Harsdorffs Hus.
 

Tak til alle fremmødte.

2020

SELSKABETS ÅRSBERETNING 2020

Året, der gik, kan der skrives meget om, men i forhold til Selskabet for Arkitekturhistories aktiviteter i 2020, kan der desværre ikke skrives meget.

Det lykkedes, at afholde en generalforsamling 24. august 2020, da covid-19-situationen og forsamlingsforbuddet tillod det. Generalforsamlingen blev afholdt i Islev Kirke, hvor cirka 40 medlemmer deltog. Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsesmedlem Vibeke Andersson Møller et oplæg om dansk arkitektur i 1960’erne.

Yderligere arrangementer, sommertur og fysiske oplæg blev der ingen af. Til gengæld brugte bestyrelsen tid på at dykke ned i arkiverne, hvor vi fandt gamle oplæg af blandt andet Flemming Skude, Otto Käszner, Knud Holscher og Ulrik Plesner. Oplæggene er løbende blevet lagt op på vores hjemmeside, arkhist.dk, hvor de fortsat er tilgængelige. Arkivfilmene har, udover at underholde, inspireret os til igen at filme vores foredrag, så vi også fremover kan glædes ved dem. Det giver også mulighed for, at de kan opleves af vores medlemmer rundt om i landet, som ikke altid har mulighed for at deltage ved arrangementerne.

Vores dygtige redaktører Jørgen Hegner Christiansen og Dorthe Bendtsen har endnu engang udgivet en udgave af Architectura, nummer 42. Årsskriftet består af en række enkeltstående artikler, som spænder vidt fra Harsdorffs Tapet overkubismen som “aand og mode”,  den danske klassicisme i hertugdømmerne Slesvig og Holsten ogdansk nyklassicisme til huset med de tre liv.

2019


Årsberetning og årsregnskab for året 2019 er nu færdiggjort. Vi har været mange steder, såsom på Kunstakademiets Arkitektskole, på besøg på Marienlyst Slot og på sommertur til Nordsjælland. 

Til højre finder du download af alt fra årsrapport til regnskabserklæringen. Nedenfor kan du læse videre om beretningen fra året 2019.

SELSKABETS ÅRSBERETNING 2019

Selskabet for Arkitekturhistorie har i 2019 gennemført i alt seks arrangementer.
To eftermiddagsture, en heldagssommerudflugt, en velbesøgt generalforsamling og to gode og lærerige foredrag i efteråret.
Architectura nr. 41 udkom sensommeren 2019 og blev fejret med en reception for forfattere og øvrige involverede på arkitekt og styrelsesmedlem Kent Petersens tegnestue i Hellerup.

Med Architectura nr. 41 var vi atter tilbage i den mere vante gænge, i og med at Årets Architectura bestod af række enkeltstående artikler som spændte vidt. Fra Montagebyggeri og bedre boliger i Hyrdevangen i København over Japanske gyldenlædertapeter i Brønnums Hus påKongens Nytorv til beretningen om Hønsehuset på Ryegaards forfald og genopstående.
En artikel beskriver hvordan Skovshoved Kirke både er sømærke og kirke for fiskerne, mens Arkitekten Knud Munk fik en skriftlig opfølgning på det foredrag som blev  præsenteret på generalforsamlingen i 2019.

Styrelsen valgte med udgangspunkt i Selskabets sunde økonomi selv at finansiere størsteparten af udgivelsen af Architectura 41, og takker Dreyers Fond for at bidrage til udgivelsen.

Selskabet for Arkitekturhistorie har i 2019 afholdt følgende arrangementer:

 

Tirsdag d. 2.april. Besøg på Kunstakademiets Arkitektskole

Det har længe været Styrelsens ønske at få et tættere forhold til Kunstakademiets Arkitektskole.
Indsatsen er et led i Styrelsens strategi for at synliggøre og tiltrække nye medlemmer.

I samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole, Institut For Bygningskunst og Kultur, afholdt Selskabet for Arkitekturhistorie en eftermiddag fyldt med en række gode indslag, fra både studerende og ansatte på Akademiet, samt præsentation af Selskabet for Arkitekturhistorie og vores arbejde.
Selskabet præsenterede bl.a. det seneste nummer af Architectura, og en række af forfatterne fik lejlighed til at præsentere og fokusere deres artikler.
Jannie Rosenberg Bendsen, som i samarbejde med prof. Mogens Morgen har udgivet den fornemme og roste bog om bygningsfredningslovens 100 års fødselsdag, holdt oplæg om arbejdet med bogen og den danske indsats for at bevare vores fælles bebyggede kulturarv.

Arkitekt og lektor Nicholai Bo Andersen introducerede Selskabets medlemmer til Instituttet, fortalte om arbejdsmetoder, studieindhold og om fremtiden for Instituttets studerende.
De studerende havde lavet en klassisk ophængning og fortalte levende og engageret om deres igangværende arbejder med bornholmsk arkitektur.
Arrangementet sluttede med en rundvisning i Dorthe Mandrups ikoniske transformation af Vandflyverhangaren. Hangaren er tegnet i 1921 af Christian Olrich, og transformeret i 2001.
Ca. 60 medlemmer deltog i den interessante og lettere nostalgiske tur for de mange arkitekter..

 

Mandag den 6. maj. Generalforsamling i Bygningskulturens Hus

Cand. jur. Flemming Frydendal gennemførte en både kyndigt og myndigt ledet aften. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt overlod han ordet til Styrelsens formand, som aflagde beretning for året 2018. Selskabets kasserer forelagde foreningens regnskab. Så vel årsberetning, som regnskab blev godkendt af medlemmerne.
Det årlige kontingent forblev uændret.
Den ekstra suppleant som Styrelsen var udvidet med ved generalforsamlingen 2018, for at lette Styrelsens arbejdspres, blev nedlagt, idet mag.art. Jeppe Priess har fundet nye udfordringer i sit arbejdsliv, og valgt at flytte til Fyn.
Selskabets revisorer blev genvalgt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling, og der var ingen forslag under eventuelt.
Efter generalforsamlingen fortalte arkitekt Jørgen Kreiner-Møller om sit mangeårige samarbejde med arkitekten Knud Munk. Et samarbejde som var præget af stor respekt for en kompromisløs ener i dansk arkitektur. Jørgen Kreiner-Møller forstod at anskueliggøre, hvor vanskeligt det er at få arkitekturen til at fremstå enkel, afklaret og smuk, i både plan, snit og opstalt.
Knud Munk var et søgende og stærkt reserveret menneske som udover bygherrer og bygningsreglementer også havde sine dæmoner at slås med.
Jørgen Kreiner-Møller forstod i høj grad at formidle de små tegnestuers enestående betydning for udviklingen af arkitekturen.

Ca. 70 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som afsluttedes med et glas vin og en snack.

 

Lørdag den16. Juni. Sommertur til Nordsjælland

Med inspiration fra bogen Sommerlandets Arkitektur. Drømmen om det gode liv, redigeret af vort styrelsesmedlem Nan Dahlkild, gik årets tur ud i det Nordsjællandske sommerlandskab.
Nan Dahlkild var primusmotor på kontakten til de mange sommerhusejere, som beredvilligt åbnede deres hjem og inviterede Selskabet indenfor.
Der var afgang fra Østerport station kl. 9.00, og undervejs nordpå gjorde bussen indledningsvis holdt ved ”den Gule Cottage” i Klampenborg. Cottagen er et af de sidste rester fra Danmarks første store offentlige friluftlivsprojekt, Cottageparken eller Klampenborg Badeanstalt fra 1845.
Turen fortsatte nordpå til Rytterhuset, Nordre Strandvej ved Ålsgårde, tegnet og opført af Martin Nyrup i 1889, med maleren Frants Henningsen som bygherre.
Huset er typisk for de første farverige sommervillaer i nordisk stil med lækroge og udskæringer i træværket. Til huset hører Henningsens atelier og et bade- og bådehus i samme gule og røde farver.

Selskabet drog videre til Hornbæk og gik en smuk tur langs Andreas Clemmensens Amalfi Bugt med hvide italiensk inspirerede huse bygget i klitterne ned mod havet. Igen et besøg i et stykke danmarkshistorie. Der er tale om Danmarks første udstykning af sommerhusgrunde fra 1893 med Kystvej, Lyngvej og Skovvej.

Næste besøg var Xylograf Hendriksens sommervilla Arken i Tisvilde fra 1913, som også er tegnet af Martin Nyrop, denne gang med træudsmykninger af Thorvald Bindesbøll. Husets indre er uhyre velbevaret med billeder fra xylografens tid.
Frokosten blev indtaget på det dejlige badehotel Helenekilde.
Efter frokost rejste Selskabet videre til ”Lange Travs” i Tibirke Bakker, et område planlagt af Ejnar Dyggve i 1916. Planlægningen tager sit udgangspunkt i stedets naturlige landskab og bebyggelse, hvilket var usædvanligt på den tid.
Selskabet gik tur til Udsigten og besøgte Klammerhøj 10, som er tegnet af Ejnar Dyggve og deltog i Politikens feriehuskonkurrence i 1916.
Sidste punkt på dagens rejse var Knud Rasmussens Hus fra 1917, smukt beliggende på den yderste spids i Hundested, øst for havnen. Man har fornemmelsen af, at Knud Rasmussen drømte om at man herfra kan se til Grønland, vis man strækker sig og gør sig umage.
Huset er tegnet af Helge Bojsen-Møller som selv har stået for opførelsen af adskillige byggerier i Grønland.
Turne var populær og Selskabet måtte hurtigt melde udsolgt, men 65 medlemmer deltog i hhv. bus og egen bil i turen.

 

Mandag d. 16. september. Besøg på Marienlyst Slot

En skøn sensommerdag bragte Selskabets medlemmer til Marienlyst Slot i Helsingør. Besøget var tænkt som en opfølgning på, og afslutning af, fortællingen om sommerlandets arkitektur i Danmark.
Hvor Marienlyst i dag stråler i sin Jardinske rokokodragt lå oprindeligt Frederik d. II´s lille jagt- og lystslot Lundehave, hvortil Frederik kunne trække sig tilbage når de statslige og royale forpligtelser tyngede for voldsomt. Oprindeligt bygget på resterne af et Gråbrødrekloster og senere ombygget til et tre-fags slot med søjlebårne arkader. Træk som fortsat ses tydeligt i det nuværende Marienlyst, som i 1759 – 1763 blev bygget om af A.G. Moltke med Nicholas-Henri Jardin som arkitekt.
På Marienlyst mødte vi arkitekten Hannes Stephensen og repræsentanter for foreningen ”Marienlyst Slots Venner”, der fortalte så inspirerende om Slottet, restaureringen og dets helt særlige samspil med Slotshaven.
Et sjældent kig i en ganske særlig bygning, som er ved at vågne af sin Tornerose-søvn, vækket af engagerede mennesker.
Ca. 55 medlemmer deltog i turen

 

Mandag d. 7. oktober

Fandt den første af Selskabets meget velbesøgte forelæsninger sted. Cand. Arch. og lektor ved Aarhus Arkitektskole Lars Nikolaj Bock fortalte med udgangspunkt i sit eget venskab med og ansættelse hos Inger og Johannes Exner om parrets arbejder og tilgang og ideer til restaureringsarbejder.

Ca. 60 medlemmer deltog i foredraget som afsluttedes med et glas vin og en god snak.

 

Mandag d. 18.november

Der stod ”Dubrovnik som model for nyere dansk bybygning” på programmet, og hvordan det hang sammen, blev forelagt af hhv. museumsinspektør, ph.d. Anne Haslund Hansen, seniorforsker ved Nationalmuseet, og arkitekt MAA Knud Haastrup.
Samarbejdet mellem de to bunder i en studierejse foretaget i 1961, hvor arkitekten Ejnar Dyggve fungerede som lærer for den arkitektstuderende Knud Haastrup.
Anne Haslund Hansen berettede om forskningen omkring Ejnar Dyggve og hans engagement i det tidligere Jugoslavien, mens Knud Haastrup fortalte om, hvordan den livslange påvirkning og inspiration fra studieturen til Dubrovnik havde påvirket byplanlægningen i bl.a. Avedøre Stationsby.

Ca. 50 medlemmer deltog i arrangementet, der som sædvanligt afsluttedes med en snack og et glas vin.